przetargi 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego  
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Interdyscyplinarne Laboratorium Chrobrzaków - „Naukowy Fyrtel” - Symulacja terraformowania obcej planety od A do Z w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

do pobrania

23.11.2018r.


 

Zamawiający – Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, działając na podstawie art. 11 b ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), informuje o wszczęciu postępowania, w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Interdyscyplinarne Laboratorium Chrobrzaków - „Naukowy Fyrtel” - Symulacja terraformowania obcej planety od A do Z w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

SIWZ

Załącznik od 1 do 3 do SIWZ

Zamawiający informuje, że zamówienie zostało podzielone na 5 części. Zamawiający przewiduje możliwość składania oferty przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia:

Część 1: Pomoce dydaktyczne – meble.

Część 2: Pomoce dydaktyczne – odczynniki

Część 3: Pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej.

Część 4: Pomoce dydaktyczne – sprzęt elektroniczny.

Część 5: Pomoce dydaktyczne do pracowni fizycznej.

 

Termin składania ofert: 23.11.2018 r. godzina 10:30, miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, ul. Kostrzewskiego 3, 62-200 Gniezno.

 

Ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie Zamawiającego:  www.1lo.gniezno.pl

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu

15.11.2018 r. pod numerem: 648281-N-2018

2018-11-15

 

Plan zamówień

2018-10-31


 

Informacja z otwarcia ofert: pobierz

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu: pobierz

 

18.10.2017 r.

 


 

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie remontu dachu budynku szkoły, dachu auli, częściowa wymiana płyt kartonowo-gipsowych i malowanie auli oraz  malowanie czytelni I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie, ul. Kostrzewskiego 3”

04.10.2017 r.

 

Plany, rysunki i dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 

SIWZ

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy

Zał. nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Zał. nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zał. nr 5 – Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia

Zał. nr 6 – Wykaz wykonanych robót

Zał. nr 7 – Projekt umowy

Zał. nr 8 – Przedmiar robót

Zał. nr 9 –  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

 


 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  trybie przetargu nieograniczonego "Remont dachu budynku szkolnego, dachu auli częściowa wymiana płyt kartonowo-gipsowych i malowanie auli oraz  malowanie czytelni I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie”

do pobrania

 


 

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie ogłasza zamiar zawarcia umowy na sprzedaż i przesyłanie ciepła do budynku szkoły w okresie 01.10.2017 - 30.09.2018 roku.

do pobrania

 


 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówienia, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017r.

Do pobrania: plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2017

 

 

 

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie remontu dachu budynku szkoły, dachu auli, częściowa wymiana płyt kartonowo-gipsowych i malowanie auli oraz  malowanie czytelni I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie, ul. Kostrzewskiego 3”

19.09.2017 r.

 

Plany, rysunki i dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 

SIWZ

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy

Zał. nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Zał. nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zał. nr 5 – Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia

Zał. nr 6 – Wykaz wykonanych robót

Zał. nr 7 – Projekt umowy

Zał. nr 8 – Przedmiar robót

Zał. nr 9 –  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

 

 treść została wydrukowana ze strony
http://www.1lo.gniezno.pl/strona,.html